د

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

کلمه های جدید اضافه می شود

داد بزی ین ( dad baziyan ) : داد زدن
داد بکشی ین ( dad bakashiyan ) : داد کشیدن
دار ( dar ) : درخت
داردار ( dar dar ) : بانگ و فریاد
دار دار کردن ( dar dar kordan ) : سر و صدا راه انداختن
داریه ( dariyah ) : دایره که به آهنگ با انگشتان بدان نوازند
داریه بزی ین ( dariyah baziyan ) : دایره زدن
دازگ ( dazag ) : وسیله ای مشابه داس و ساتور که با آن شاخه درختان را قطع می کنند.
داش( dash ) : داداش ، برادر
داغ بدی ین ( dagh badiyan ) : داغ دیدن ، عزیزی را از دست دادن
داغ بزی ین ( dagh baziyan ) : داغ زدن
داغ کردن ( dagh kordan ) : گرم کردن غذا یا روغن ، عضو کسی را برای تنبه سوزاندن ، عصبانی شدن
داغ گردی ین ( dagh gardiyan  ) : داغ شدن
داغن ( daghon ) : داغون ، له و متلاشی
دال ( dal ) : عقاب
دالن ( dalon ) : راهروی سر پوشیده
دامن ( damon ) : دامن
دامن گیر گردی ین ( damon gir ) : دامن گیر شدن
دامن ورزی ین ( damon varziyan )  : دامن به کمر بستن ، کنایه از اقدام به کاری کردن
دامنه ( damonah ) : دامنه
دایره ( dayerah ) : دایره
دایم ( dayem ) : همیشه
دایه ( dayah ) : دایه
دبا ( daba ) : بود
دباین ( dabayan ) : بودن
دبّه ( dabbah ) : دبه
دبه دروردن ( dabbah darowrdan ) : دبه در آوردن
دبه کردن ( dabbah kordan ) : دبه کردن
دپاختن ( dapakhtan ) : پاشیدن
دپاشی ین ، دپاچی ین ( dapachiyan ) : پاشیدن
دپاخته ( dapakhtah ) : پاشیده
دپاشیه ( dapashiyah ) : پاشیده
دپیچی ین ( dapichiyan ) : چیزی را درون پارچه ونظایر آن پیچاندن
دپیچی یه ( dapichiyah ) : پوشانده شده
دپیختن ( dapikhtan ) : پوشاندن ومستور کردن
دچار گردی ین ( dochar gardiyan ) : گرفتار شدن
دچی ین ( dachiyan ) : چیدن سنگ وآجر ونظایر آن
دچی یه ( dachiyah )  : چیده
دخترنه ( doktaronah ) : دخترانه
دخترخنه ( dokhtar khonah ) : دختری که هنوز به خانه شوهر نرفنه
دخترخنده ( dokhtar khondah ) : دخترخوانده
دخفتن ( dakhoftan ) : خوابیدن
دخفته ( dakhoftah ) : خوابیده
دخل ( dakhl ) : سود وبهره
دخلی نداشتن ( dakhli nadashtan ) : مربوط نبودن ، قابل مقایسه نبودن
دخمسه ( dakhmasah ) : مخمصه
دخمه ( dakhmah ) : گور ، جای تنگ وتاریک
دخوندن ( dakhowndan ) : خواباندن
دخیل بداین ( dakhil badayan ) : دخالت دادن
دخیل دوستن ( dakhil davastan ) : دخیل بستن
ددار ( dodar ) : پیوسته وپشت سرهم
ددر ، دردر ( dardar )  : خارج از خانه به زبان کودکان
دردری ( dardari ) : بچه ای که مداوم بهانه بیرون رفتن می کند ، کنایه از زن بی عصمت
دربچّگ ( darbachchog ) : دریچه ، پنجره
دراز بکشی ین ( deraz bakashiyan ) : دراز کشیدن
درازعلی ( deraz ali ) : فدبلند وبی قواره
دراز ( درازا ) کردن ( deraza kordan ) : دراز کردن
دراز کش گردی ین ( derazkesh gardiyan ) : از حال رفتن وافتادن ، روبه موت شدن
درازی ( derazi ) : درازا ، طول ، بلندی
درافتاین ( dareftayan ) : درافتادن
در امامزاده ( dar emamzadah ) : کنار امامزاده ، مکان جلوی امامزاده
درامد ( daromad ) : درآمد
درانداختن ( darendakhtan ) : بستن دکمه ،  انداختن لباس روی بند ، بستن تاب وطناب به جایی
درایسی یو ( dar isiyow ) : کنار آسیاب ، محلی در حاشیه رودخانه و نرسیده به لش میدان
دربزی ین ( dar baziyan ) : درزدن
دربن ( darbon ) : دربان
دراز گردی ین ( deraz gardiyan ) : دراز شدن
درجه ( darejah ) : درجه ، رتبه
درخنه واز ( dar khonah vaz ) : کنایه از مهمان نواز
درخت دکاشتن ( derakht dakashtan ) : درخت کاشتن
درخشن ( derakhshon ) : درخشان
دردیماین ( dardimayan ) : درد آمدن
دردنه ( dordonah ) : دردانه
دردبکردن ( dard bakordan ) : دردکردن
دردبکشی ین ( dard bakashiyan ) : دردکشیدن
دردوست ( dar davast ) : ته تغاری ، زنی که دیگر بچه دار نمی شود
درد وگتن ( dard vagtan ) : دردگرفتن
دررو ( dar row ) : راه خروج ، کنایه از حرفی موثر
درزبگتن ( darz bagtan ) : درزگرفتن
درز ودورز ( darzo durz )  : شکاف یا شکافتگیهای کوچک ودرشت
درز وگتن ( darz vagtan ) : شکاف برداشتن
درزی ( darzi ) : نام مکانی درتقاطع راه پایین بالابا و نهر جووک در سرده
درس کردن ( doros kordan ) : درست کردن
درس گردی ین ( doros gardiyan ) : درست شدن
درسته ، درسده ( dorosdah ) : تمام وکمال
درس هاداین ( dars hadayan ) : درس دادن
درس هاگیتن ( dars hagitan ) : درس گرفتن
درشاین ( darshayan ) : دررفتن ، فرارکردن ، به آخر کرت رسیدن آب  ، پایان آبیاری
درشگه ( doroshgah ) : درشکه
درکردن ( dar kordan ) : درکردن ، تیرانداختن ، بیرون کردن
درکوچه ( dar kuchah ) : کوچه ، داخل کوچه
درکونی بزی ین ( dare kuni baziyan ) : ضربه زدن با لگد یا دست و چوب یا نضایر آن به پشت کسی
درمزین علی ( dar mezyin ali ) : محلی در غرب سرده
درمن ( darmon ) : درمان
درمندن ( darmondan ) : درماندن
درمنده ( darmondah ) : درمانده
درمه ( dormah )  : پارچه تابیده که در شاه بازی محکوم را با آن زنند
درمه کوکو ، درمه کووک ( dormah kow kow ) : درمه کوبیدن ، شاه بازی ، نوعی بازی که با درمه در آن فرد بازنده را می زنند
درندشت ( darandasht ) :  جای پهناور و وسیع
درّنده ( darrendah ) : درنده
درنگ درونگ ( darang dorung ) : سروصدا
دریجه ( darijah ) : درجه
دروا ( darva ) : بیرون  ، بیرون از خانه
دروازه ( dar vazah ) : دروازه
دروازه بن ( darvazah bon ) : نگهبان دروازه
درواشاین ( darva shayan ) : بیرون رفتن
درواکردن ( darva kordan ) : بیرون کردن
دروا ایماین ( darva imayan ) : بیرون آمدن از خانه
دراوردن ( darowrdan ) : بیرون آوردن
دروغن ( dorughan ) : دروغگو
دروش ( derowsh ) : درفش
دروندن ( darowndan ) : جارو کردن ،  روبیدن برف از بام
در ( dar ) : این واژه اگرچه کاربردی ندارد ولی مصدری است برای افعال  : درم ،  دری ، دره و...
درم ( daram ) : هستم
درمچّد ( dar machched ) : محلی در مجاورت مسجد سرده یا سایر محله های روستا
دره ( dareh ) : هست ، حاضراست
دره ( darah ) : درّه
درهم ورهم ( darham varham ) : درهم برهم
دریاه ( daryah ) : دریا
دریچه ( darichah ) : دریچه ، پنجره
دریده ( daridah ) : دریده ، بیشرم
دریماین ( darimayan ) : درآمدن
دزی ین ( daziyan ) : دوختن
دست آخر ( daste akher ) : آخرسر
دستنداز ( dastendaz ) : دست انداز ،  جای ناهموار
دست بال ( dastebal ) : دست ،  دست وپا
دست بالا ( dasta bala ) : حداکثر
دست بالا بگتن ( dasta bala bagtan ) : حد بالا را گرفتن
دست بالا کردن ( dast bala bagtan ) : دست را بالا گرفتن ، کنایه از اقدام به کاری
دست به او ( dast be ove ) : دست به آب ، کنایه از دستشویی رفتن
دست بجنبندن ( dast bajonbondan ) : دست جنباندن ، سرعت عمل نشان دادن
دست بداین ( dast badayan ) : میسرشدن
دست بده ( daste bedeh ) : بخشنده
دست برقضا ( daste bar ghaza )  : ازقضا ، اتفاقا
دست بزی ین ( dast baziyan ) : دست زدن
دست بزیه ( dast baziyah ) : دست زده
دست بکشی ین ( dast bakashiyan ) : دست کشیدن
دست بمالین ( dast bamaliyan ) : دست مالیدن
دست بنداختن ( dast bendakhtan ) : دست انداختن
دست به دهن ( dast be dohon ) : فقیر
دست به یخه گردی ین ( dast be yakhah gardiyan ) : دست به یقه شدن
دست به یکی کردن ( dast be yeki kordan ) : همدست شدن
دست تنگ ( dast tang ) : فقیر
دست چین ( dasta chin ) : دست چین ، میوه چیده شده با دست از درخت
دستخط ( dast khat ) : نامه
دست درازی ( dast derazi ) : تجاوز
دست دست کردن ( dast dast kordan ) : تعلل کردن
دستی دستی ( dasti dasti ) : به عمد
دست رسی ( dasta rasi ) : توانایی و امکان
دستک ( dastak ) : دفتری که صورت حساب در آن نویسند
دستگ ( dastag ) : چوب کوتاه که به عنوان دسته ای برای گرفتن به چیزی بندند
دست کج ( dast kaj ) : دزد
دستک و دنبک ( dastagko donbak ) : بند و بساط
دستک دنبک درست کردن ( dastak donbak dorost kordan ) : بهانه تراشیدن
دست کم ( dasta kam ) : حداقل ، لااقل
دست کم بگتن ( dasta kam bagtan ) : دست کم گرفتن
دست گردن کردن ( dast gardon kordan )  : به حساب دادن و به حساب پس گرفتن پولی
دستگیرگ ( dastgirag ) : دستگیره پارچه ای
دستگیره ( dast girah ) : دستگیره
دسمالگ ( des malag ) : دستمال
دستمایه ( dast mayah ) : دستمایه
دست نماز ( dast nomaz ) : وضو
دست ودل واز ( dasto del vaz ) : کنایه از بخشنده
دستور بداین ( dastur badayan ) : دستور دادن
دستور هاگیتن ( dastur hagitan ) : دستور گرفتن
دست وگتن ( dast vagtan ) : دست برداشتن
دسته ( dastah ) : گروه ، دسته وسایل مانند بیل
دسته بندی ( dastah bandi ) : رده بندی
دسته راه بنداختن ( dastah rah bendakhtan ) : دسته راه انداختن
دستی ( dasti ) : آنچه با دست گیرند مثل چراغ دستی و همچنین مرغی که به راحتی با دست می توان گرفت
دشتاها ( dashtaha ) : نام مکان و اراضی مسطحی در غرب محله سرده
دشت بن ( dashtabon ) :  دشتبان ، محافظ و مراقب باغها و مزارع
دشک ( doshak ) : تشک
دشنم ( deshnom ) : دشنام
دشوار ( deshvar ) : دشوار
دعا بخندن ( doa bakhondan ) : دعا خواندن
دعا بکردن ( doa bakordan ) : دعا کردن
دعایی ( doaei ) : فردی که به بیماری روحی روانی مبتلا شده است
دعایی گردی ین ( doaei gardiyan ) : فردی که دچار بیماری روحی روانی شده است و نیاز به دعا نویس دارد
دعوا بکردن ( dava bakordan ) : جر وبحث ودعوا کردن
دعوا کردن ( dava kordan ) : تنبیه کردن وفریاد زدن
دعوایی ( davaei ) : آدم شرور
دعوت ( دعود )کردن ( davad kordan ) : دعوت کردن
دغل ( daghel ) : نادرست وفریبکار
دغل وازی ( daghel vazi ) : دغلی کردن
دق کردن ( degh kordan ) : دق کردن
دقمصه ( daghmasah ) : مخمصه
دقیقه ( daghighah ) : دقیقه
دکاشتن ( dakashtan ) : کاشتن
دکاشته ( dakashtah ) : کاشته
دکن ( dokon ) : دکان
دکشی ین ( dakeshiyan ) : مهره و دانه ی تسبیح و نظایر آن را نخ کشیدن
دکفتن ( dakoftan ) : فرو کوبیدن میخ ونظایرآن
دکل ( dakal ) : آدم درشت اندام ، خیلی بزرگ
دگمه ( dogmah ) : تکمه
دگ ( dag ) : لب
دگ دهن ( dage dohon ) : دهان و لب و دندان
دگه ( dagah ) : لا ، داخل شکاف
دگه دوجه ( dagah dujah ) : سوراخ و شکاف ناپیدا
دگیتن ( dagitan ) : گرفتن به معنای آغاز باریدن برف و باران ، گرفتن به معنای مقدار گنجایش و جا گیری کالا یا چیزی در ظرف یا گونی و کیسه
دل ( dal ) : شکم پرست ، گوسفند و حیوانی که به واسطه غذا دادن صاحبش به او خو گرفته و به دنبالش می رود
دلّاک ( dellak ) : دلاک
دل باخواهی ( del bakhahi ) : از روی میل و هوس
دل بداین ( del badayan ) : توجه کردن
دل دل کردن ( del del kordan ) : تردید داشتن
دل بزی یه ( del baziyah ) : دلزده
دل بسوزندن ( del basuzondan ) : دلسوزی کردن
دل بکندن ( del bakandan ) : دل کندن
دل به هم بخوردن ( del beham bakhordan ) : دچار آشوب دل شدن
دل پیچه ( del pichah ) : دل پیچه
دل تنگی کردن ( del tangi kordan ) : دل تنگی کردن
دلخوشک ( del khoshak ) : دلخوشی بی دوام
دل خوش کنک ( del khoshkonak ) : آنچه مایه دلخوشی شود
دل درد ( dela dard ) : دل درد
دل دلی ( dal dali ) : دلگی
دل دوستن ( del davastan ) : دل بستن
دل زنده ( del zendah ) : زنده دل
دل سیاه ( del siyah ) : بی رحم
دل سیر ( del sir ) : بی رغبت
دلشوره ( del shurah ) : دلشوره
دل  ( ضعفه ) ضهفه ( del zahfah ) : دل ضعفه
دل غشه ( dela ghashah ) : دل غشه
دلگنده ( del gondah ) : بی خیال ، خونسرد
دلگی ( dalagi ) : دلگی
دل مرده ( del mordah ) : دل مرده
دلمشا ( delmesha ) : محله ای از سرده در شمال بسداغن
دلمه ( dalamah ) : لخته شدن خون یا شیر
دلمه گردی ین ( dalamah gardiyan ) : لخته شدن
دل نگرن ( del negaron ) : دل نگران
دلواز ( delvaz ) : محل یا اتاق دلگشا
دلّووک ( dallovak ) : چشمه ای در دره ی شیران
دل ودماغ ( delo domagh ) : شور واشتیاق
دله ( dalah ) : شکمو
دله ( delah ) : مغز گردوی تازه
دله دوستن ( delah davastan ) : مغز دارشدن گردو
دله کردن ( delah kordan ) : مغز کردن گردوی تازه
دله دزد ( dalah dozd ) : دزدی که به چیزهای حقیر قناعت کند
دل هاداین ( del hadayan ) : دل دادن و توجه و دقت در کاری
دلهره ( delhorah ) : دلهره
دلیر ( delir ) : دلیر
دالّیک ( dallik ) : دالّی ، لفظ ناگهان ظاهر کردن خود جلوی کودکان
دلیل بی یوردن ( dalil biyowrdan ) : دلیل آوردن
دما ( doma ) : داماد
دماسندن ( damasiyan ) : چسباندن
دماسی ین ( damasiyan ) : چسبیدن ، با دست گرفتن
دماغ ( domagh ) : بینی
دماغ بگتن ( domagh bagtan ) : دماغ گرفتن
دمب ( domb ) : دم
دمبال ( dombal ) : عقب ، پشت سر
دمبالا کردن ( dombala kordan ) : به تهدید کسی را دنبال کردن
دمباله ( dombalah ) : دنباله
دمباله دار ( dombalah dar ) : دنباله دار
دمبالی ( dombali ) : عقبی
دم بداین ( dam badayan ) : استراحت دادن به حیوان
دمبلیچه ( dombolichah ) : دنبالچه
دم بربی یه ( do barbiyah ) : دم بریده
دمبک ( dombak ) : تنبک
دم بکشی ین ( dam bakashiyan ) : دم کشیدن
دم بگتن ( dam bagtan ) : دم گرفتن در سخنرانی و نوحه خوانی
دمبل ( dombal ) : دمل
دمبلن ( dombalon ) : دنبلان
دمبه ( dombah ) : دنبه
دمپختگ ( dampokhtag ) : دمی
دمپسدا ( dampasda ) : درهم ، همه ، ریز ودرشت
دمپولگ ( dampulag ) : کنار پل کوچک ، مکانی در شیران
دمریز ( domriz ) : پیوسته وپشت سرهم
دمستل ( damastal ) : دم استخر ، زمین نزدیک استخر ، مکانی در منتهای باغات شیران
دم سیخ کردن ( dom sikh kordan ) : دم علم کردن ، کنایه از آماده کردن خود برای گرفتن کمکی از کسی
دم کردن ( dam kordan ) : دم کردن
دم نظر بگتن ( dame nazar bagtan ) : زیر نظر گرفتن
دمکنگ ( dam konag ) : دمکنی
دم و دود ( damo dud ) : کنایه از پخت وپز
دن ( don ) : دانه ، پلوی کم آب با دانه های نرم نشده
دناین ( danayan ) : گذاشتن ، نهادن
دندن ( da ) : دندان
دندن بشمارگ ( da ) : مارمولک
دندنک بزی ین ( da ) : از سرما لرزیدن
دندن کروچه ( da ) : دندان به هم ساییدن ، دندان قرچه
دندن گرد ( da ) : حریص
دندن گیر ( da ) : دندان گیر
دندنه ( da ) : دندانه
دنه دنه ( da ) : دانه دانه
دنده ( dendah ) : دنده ، استخوان پهلو
دنده ( dandah ) : دنده ی ماشین
دن کردن ( don kordan ) : دانه دانه یا حبه حبه کردن
دن گردی ین ( don gardiyan ) : دانه دانه یا حبه حبه شدن
دنگ ( dong ) : دانگ
دنه ( donah ) : دانه ، تخم گیاهان ، عدد
دنه ( donah ) : دانه ی بافت لباس یا پارچه و فرش
دنه ( daneh ) : بگذار
دنیا دیده ( donya didah ) : دنیا دیده
دوا ( dava ) :  دارو ، سم
دوا بزی ین ( dava baziyan ) : مالیدن وزدن دارو بر زخم ، سم پاشی کردن
دوادرمن ( dava darmon ) : معالجه
دوبامبی ( do bambi ) : با دو دست بر سر کسی زدن
دو بداین ( dow badayan ) : دواندن
دو بزی ین ( dow baziyan ) : دویدن
دو به هم انداز ( dow beham endaz ) : فتنه انگیز
دو جوره ( do jurah ) : دو گونه ، دو نوعی
دود بزی ین ( dud baziyan ) : دود زدن
دود بگتن ( dud bagtan ) : دود گرفتن
دو دله ( do delah ) : دودل
دوده ( dudah ) : دوده
دودی ( dudi ) : معتاد به دود
دور افتاین ( dur eftayan ) : دورافتادن
دورافتایه ( dur eftayah ) : دورافتاده
دورا کردن ( dowra kordan ) : محاصره کردن
دورانداز ( durendaz ) : دور انداز
دوراهه ( do rahah ) : دوراهه
دور بریختن ( dur barikhtan ) : دور ریختن
دور بزین ( dowr baziyan ) : دور زدن
دور بگردی ین ( dowr bagardiyan ) : دور گشتن ، فدایی شدن
دورکش کردن ( dur kesh kordan ) : دور خیز کردند و رگه : دورگه
دور گردی ین ( dur gardiyan ) : دورشدن
دورنما ( dur noma ) : دورنما
دورور ( dowre var ) : دور و بر
دور و دراز ( duro deraz )  : طولانی
دوروگتن ( dowr vagtan ) : دوربرداشتن
دوره ( dowrah ) : دوره ، پیرامون ، زمانه
دوره کردن ( dowrah kordan ) : تکرار درس قدیم
دوره گرد ( dowrah gard ) : دوره گرد
دوری ( dowri ) : بشقاب
دوری کردن ( duri kordan ) : دوری کردن
دوستن ( davastan ) : بستن
دوسته ( davastah ) : بسته
دوسره ( do sarah ) : دوسره
دوشا ( dusha ) : شیرده
دوشاخه ( do shakhah ) : چوب دارای دوشاخ
دوش گیتن ( dush gitan ) : به دوش گرفتن
دوشمبه ( doshambah ) : دوشنبه
دوطلب ( dowtalab ) : داوطلب
دولا راست گردی ین ( dla rast gardiyan ) : احترام و تعظیم کردن ، کنایه از کاری از روی چاپلوسی
دوم ( davom ) : دوام
دوم بی یوردن ( davom biyowrdan ) : دوام آوردن
دوندگی ( davendagi ) : دوندگی
دوواره ( dovarah ) : دوباره
دهره ( dahrah ) : داسی که تیغه آن خمیده و دسته چوبی اش صاف است. دستگاهی با بدنه چوبی و تیغه فلزی به طول حدود یک متر چوب که برای خرد کردن علوفه به کار می رود وبرای کار با آن دو نفر لازم است.
دهن ( dohon ) : دهان
دهن بین ( dohon bin ) : دهان بین
دهن پرکن ( dohon porkon ) : حرفهای قلمبه سلمبه
دهن لق ( dohon lagh ) : دهان لق
دهن ویاره ( dohon viyarah ) : خمیازه
دهه ( dahah ) : دهه
دیب ( dib ) : دیو
دید بزی ین ( did baziyan ) : تخمین زدن چیزی مانند مقدار میوه یک باغ ، برآورد کردن
دید و وازدید ( dido vazdid ) : دید و بازدید
دیده ( didah ) : دیده
دیر پزا ( dirpaz ) : دیرپز
دیر کردن ( dir kordan ) : دیر کردن
دیر گردی ین ( dir gardiyan ) : دیرشدن
دیره رس ( dirah ras ) : میوه یا ماده غذایی که به موقع نرسد
دیر وخت ( dir vakht ) : دیر هنگام
دیزی یگ ( diziyag ) : دیزی کوچک
دیس ( dis ) :  خارهای دراز وتیز خوشه های گندم وجو
دیفار ( difar ) : دیوار
دیلاق ( deilagh ) : دراز و بی قواره
دیم ( dim ) : صورت ، طرف ، سمت
دیمارو ( dimaru ) : دمرو ، سرته
دیمارو کردن ( dimaru kordan ) : دمرو کردن
دیمارو گردی ین ( dimaru gardiyan ) : دمرو شدن
دیم بداین ( dim badayan ) : برگرداندن ظرفی روی زمین به نحوی که محتویات آن بریزد
دیم بشاین ( dim bashayan ) : افتادن ظرفی وریختن محتویات آن
دیونته بکنه ( divonte bakaneh ) : نفرینی به معنای آنکه خدا حکومت و دولتت را براندازد.
دیونه ( divonah )  : دیوانه
دیه   ( diyah )  : دیگر ، دوباره
دی یه  ( diyah ) : دیه

 

آخرین به روز رسانی جمعه, 15 فروردين 1393 11:57

فرهنگ لغات برگجهانی

[ آ ] [ ا ] [ ب ] [ پ ] [ ت ] [ ث ]
[ ج ] [ چ ] [ ح ] [ خ ] [ د ] [ ذ ]
[ ر ] [ ز ] [ ژ ] [ س ] [ ش ] [ ص ]
[ ض ] [ ط ] [ ظ ] [ ع ] [ غ ] [ ف ]
[ ق ] [ ک ] [ گ ] [ ل ] [ م ]
[ ن ] [ و ] [ ه ] [ ی ]

آخرین مطالب